Stablo iz centra presađeno na lokaciju budućeg gradskog parka

Banja Luka, 15.04.2021. -  Odjeljenje za komunalne poslove počelo je akciju presađivanja stabla božikovine sa sadašnje lokacije iz centra grada na novu lokaciju budućeg gradskog parka, kako bi po svaku cijenu bilo sačuvano zelenilo.

Opredjeljenje nove gradske administracije je usmjereno ka cilju da se Banjoj Luci vrati epitet „grad zelenila“, te je ovo samo jedan od koraka kojim Grad želi ukazati na važnost zaštite životne sredine.

Naime, riječ je o stablu starosti preko 60 godina, koje je gospođa Sonja Suvajdžić Pejaković, veliki ljubitelj prirode i biljaka, kao sjeme donijela sa svog putovanja po Crnogorskom primorju i posijala u svom vrtu na adresi Milana Rakića 15, šezdesetih godina prošlog vijeka, od kada počinje životni vijek ovog stabla u gradu na Vrbasu.

S obzirom na to da je na parceli, na kojoj je zasađeno stablo božikovine, predviđena izgradnja stambeno-poslovnog objekta, gospođa Vesna Pejaković (snaha gospođe Sonje) i gospođa Marija Dejanović Vilhelm, pejzažni arhitekta su zajedno sa Gradskom upravom pokrenuli inicijativu da se stablo božikovine, koje je obilježilo jedan period života ove porodice, presadi na prostor novog gradskog parka kako bi i dalje nastavilo da živi u našem gradu.

S ciljem zaštite životne sredine, Grad Banja Luka će uporedo sa ovom akcijom vršiti i akciju presađivanja još dva stabla, čije je uklanjanje predviđeno planom izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića takođe na prostor budućeg gradskog parka.

Izgradnja objekta u Ulici kralja Petra I Karađorđevića – bivši hotel SOUR „Rudi Čajevec“ (tvz. „Bijeli dvor“) se nalazi u obuhvatu trenutno važećeg Regulacionog plana dijela centralnog područja Banje Luke iz 2018. godine.

Kroz tekstualni dio Regulacionog plana za predmetnu zonu je definisano da zbog spomenički i arhitektonski značajnih objekata u neposrednoj blizini – objekata Narodnog pozorišta i Banskog dvora, potrebno je da novi objekat svojim oblikovanjem komunicira sa objektima u okruženju i naglašava kontekst i značaj ambijenta u kojem se nalazi“;

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdalo je za predmetni lokalitet lokacijske uslove broj 15.02-364-110/20 od 26.08.2020.godine za izgradnju stambeno-poslovnog objekta i rekonstrukciju poslovnog objekta u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, a izrađena je i Dopuna Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju javne komunalne infrastrukture koju je potrebno izgraditi za potrebe izgradnje novog kolektivnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti dijelom -2Po+P+3, a dijelom -2Po+P+13, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića u dijelu koji se odnosi na plan rušenja i uklanjanja i plan uređenja zelenih površina (koji se gradi na parceli formiranoj od zemljišta označenih kao k.č.br.3318/1, 3319 i 3320, k.o. Banja Luka 7). Ovom dopunom urbanističko-tehničkih uslova definiše se plan uklanjanja postojećeg drveća lišćara i četinara koje je potrebno ukloniti zbog izgradnje planirane saobraćajnice definsane matičnim urbanističko-tehničkim uslovima (drveće koji čini manji broj većih stabala lišćara i nižeg drveća četinara). Takođe, ovom dopunom urbanističko-tehničkih uslova definiše se i plan uređenja u sklopu javne površine i to na nači da se uz javnu saobraćajnicu planiranu sa sjeveroistočne strane u odnosu na parcelu  stambeno-poslovnog objekta planira drvored od lišćara kako je to definisano i važećim regulacionim planom za ovaj prostor.

Iako Regulacioni plan i Urbanističko-tehnički uslovi predviđaju uklanjanje određenog broja stabala, nova administracija ulaže sve napore kako bi se sačuvalo svako drvo, koje krasi naš grad.

Ostavite komentar